Kami infokan kepada kaum Muslimin dan Muslimat, sebuah Ma’had (Pondok Pesantren) yang mempunyai visi misi sebagai berikut:

VISI
Menghantarkan anak didik menjadi wanita sholihah yang senantiasa aktif ikut andil dalam Iqomatuddin (upaya menegakkan Diinul Islam)

MISI
Mendidik anak didik agar menjadi anak yang sholihah yang taat kepada Alloh Subhanahu wa Ta’ala dan Rosul-Nya serta berbuat baik kepada orang tua, memiliki kemampuan yang memadai untuk melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi, cakap berbahasa Arab dan Inggris dalam percakapan sehari-hari serta mampu berdakwah di tengah-tengah masyarakat.

Tujuan Pendidikan:
1. Beraqidah yang benar sesuai aqidah salafush sholeh.
2. Berakhlak karimah sesuai dengan ajaran Islam.
3. Bermental dewasa dalam menghadapi segala problema kehidupan.
4. Berwawasan sebagai pemecah masalah umat dan cakap berbahasa Arab dan Inggris.
5. Berbadan sehat, bugar dan terampil sehingga dapat beramal Islami secara efektif dan efisien.
6. Mampu mencukupi keperluan diri sendiri (hidup mandiri) dan mampu hidup hemat.
7. Berjiwa sosial yang tinggi, suka memberi manfaat kepada orang lain.
8. Mampu mempengaruhi orang kepada hal-hal yang baik.
9. Mampu beriqomatuddin (ikut andil dalam menegakkan diinul Islam). Ma’had Al-Mar’atus Sholihah Al Islamy.
SMP – SMAIT Al-Mar’atus Sholihah Islamic Boarding School.
Mudir Ma’had: Ust. Dr Yusuf Irianto
Lebih lengkapnya silahkan lihat website: http://al-maratusholihah.com

Iklan